2018 Committee

Co-Chairs:

Vijay Kanwar, Community Chair
Dr. Sumit Jhas, Medical Chair

Members:

Anil Shah
Anu Srivastava
Dipali Sheth
Dr. Serena Sennik
Dr. Tarang Sheth
Dr. Vir Sennik
Harsha Shah
Mahendra Naik
Neelam Shah
Neena Sennik
Neeraj Jain
Nimmi Papneja
Nina Jain
Nishan Minhas
Praby Hunjan
Ruby Dhillon
Ruby Shah
Sapna Mehta
Shalini Chandra
Sonia Jhas
Vik Kapoor

TD Committee