Our Trillium Diwali Gala 2019 Committee

Trillium Diwali Gala Co-Chairs:

Dr. Mala Bahl, Medical Chair
Sapna Mehta, Community Chair

Members:

Angela Sahi
Anil Shah
Anu Srivastava
Dipali Sheth
Dr. Serena Sennik
Dr. Tarang Sheth
Dr. Vir Sennik
Harsha Shah
Neelam Shah
Neena Sennik
Neeraj Jain
Nimmi Papneja
Nishan Minhas
Ruby Shah
Rupi Tandon
Shalini Chandra
Tracy Xavier
Trishla Kothari

Diwali 2019 Committee